รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีได้ในวัดพิชโสภาราม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
........................................

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระสุรศักดิ์ ปสนฺนจิตฺโต เที่ยงกระโทก ๒๔ ๙๕๔ ป.๑-๒
๒. สามเณรพุดสวาท สิงห์สติ ๒๐ ๙๕๕ ป.๑-๒
๓. สามเณรขันติศักดิ์ แก้วมณีวงศ์ ๑๗ ๙๕๖ ป.๑-๒
๔. พระเจริญชัย สนฺตมโน หล้าแหล่ง ๒๖ ๕๔๗ ป.ธ.๓
๕. พระรังสรรค์ รวิวํโส กล้าจริง ๔๐ ๕๔๘ ป.ธ.๓
๖. สามเณรสนธิ นามวงศ์ ๑๗ ๕๔๙ ป.ธ.๓
๗. สามเณรพิทักษ์ ทรัพย์ประโคน ๑๖ ๕๕๐ ป.ธ.๓
๘. สามเณรกิตติพงศ์ กมลรักษ์ ๑๖ ๕๕๑ ป.ธ.๓
๙. พระมหาคมเดช สิริปุญฺโญ ชัยบุญมี ๓๕ ๑๔ ๑๒๙ ป.ธ.๕
๑๐. สามเณรยศกร สายสุข ๑๗ ๑๓๐ ป.ธ.๕
๑๑. พระมหาจำลอง อนามโย อเนกา ๒๗ ๑๗๑ ป.ธ.๖

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีได้ในวัดพิชโสภาราม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
........................................

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑๒. พระผดุงศักดิ์ จกฺกวีโร จักรภพเมฆินทร์ ๖๙ ๑๘๙๐ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรแสงดาว โพธิราช ๑๙ ๑๘๙๑ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรสายฝน กองแก้ว ๑๗ ๑๘๙๒ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรสหรัฐ ศิริวาลย์ ๑๕ ๑๘๙๓ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรพยัตวาทิน สุดดี ๑๕ ๑๘๙๔ ป.๑-๒
๑๗. พระอนันท์ กิตฺติปญฺโญ นนทการ ๓๕ ๑๒๙๑ ป.ธ.๓
๑๘. สามเณรยุทธชัย ใจยาว ๑๗ ๑๒๙๒ ป.ธ.๓
๑๙. สามเณรวรวุธ มีคำ ๑๖ ๑๒๙๓ ป.ธ.๓12345678910...ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>