รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
ในสังกัดวัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ สนร.คณะจังหวัดอุบลราชธานี
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลโรงเรียน/องค์กร
๑. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สาสี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔ เด็กชายภานุพงศ์ โสภา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕ เด็กชายทินภัทร ทุราช โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖ เด็กหญิงวิจิตรา สีบุญ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗ เด็กหญิงมลธิตา จารุตัน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๖. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘ เด็กหญิงเขมินี นาโท โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๗. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙ เด็กชายศุภาชัย จำปาโท โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๘. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐ เด็กชายนันธวัช บัวผัน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๙. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑ เด็กชายเจษฎา จันดียืน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๐. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒ นางบุษบา บำรุงศิลป์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๑. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓ เด็กหญิงนันวิตา วงขันธิ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๒. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔ เด็กหญิงสิริรัตน์ สินธุ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๓. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕ นายพรหมพชร เกตดี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๔. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖ นายเดชชาติ จันทราภรณ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๕. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗ เด็กหญิงยุพิน โพธิ์ศรี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๖. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘ เด็กหญิงพัชรี บัวศรี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๗. อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙ นายธีระพงษ์ พูลทอง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๙
ในสังกัดวัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ สนร.คณะจังหวัดอุบลราชธานี
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลโรงเรียน/องค์กร
๑. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๙ นางสาวใบหยก มังคละพลัง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๐ เด็กหญิงสุพรรณี จันทร์รัตน์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๑ เด็กหญิงจินตนา อเนกา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๒ เด็กหญิงทิพย์ตะวัน วารินทร์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๓ เด็กหญิงเกศมณี สมงาม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๖. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๔ เด็กหญิงสุภาลักษณ์ แพงจักร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๗. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๕ เด็กชายพชรพล อามาตหิน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๘. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๖ เด็กชายนัฐพล อินทร์พวง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๙. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๗ นางสาวกัญญาณัฐ เคนคำ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๐. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๘ เด็กหญิงเนตรนภา งามดำ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๑. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๙ เด็กหญิงสุดาภรณ์ ศรีกุล โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๒. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๐ เด็กชายราเชนทร์ ชมจันทร์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๓. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๑ เด็กชายชาคริต นิมาร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๔. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๒ เด็กชายตะวัน น้อยแก้ว โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๕. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๓ เด็กหญิงนัฐพร ดีอุ่น โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๖. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๔ เด็กชายกิตติศักดิ์ เกตุเกสี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๗. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๕ เด็กชายบดินทร์ พลเยี่ยม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๘. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๖ เด็กหญิงน้ำฝน แก้วพิกุล โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๙. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๗ เด็กหญิงอารยา แพงจักร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๐. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๘ เด็กหญิงณัฐริกา ทองโสภา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๑. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๙ เด็กหญิงสุรัชนา พาหา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๒. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๐ นางสาวชฏาภรณ์ อักขระพันธ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๓. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๑ เด็กหญิงปิยะดา ดวงพรมมา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๔. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๒ เด็กหญิงปนัดดา คำเภา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๕. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๓ เด็กหญิงปริชญา โสภา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๖. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๔ นางสาวศจีรัตน์ มีพิมพ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๗. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๕ เด็กหญิงพฤศุภา สุขประโคน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๘. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๖ เด็กหญิงสุธัญญา ศรีสว่าง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๙. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๗ เด็กหญิงวราภรณ์ สีสะอาด โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๐. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๘ เด็กหญิงมุทิตา วิลามาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๑. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๙ นางสาวเสาวนีย์ พิสาชัย โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๒. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๐ เด็กชายไมตรี บรรลุ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๓. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๑ เด็กหญิงมนันดา แพงจักร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๔. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๒ เด็กชายจิรศักดิ์ คำแดง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๕. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๓ นางสาวสุพิชชา จันทร์แจ้ง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๖. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๔ เด็กชายศรัณย์ จันทร์แรม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๗. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๕ เด็กชายศราวุฒิ คำอ่อน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๘. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๖ นางสาววิไลวรรณ เสนาใหญ่ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๙. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๗ เด็กหญิงณัฐนิชา วายะลุน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๐. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๘ นางสาวพรรณพิไล แก้วนนท์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๑. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๙ นางสาวกฤษณา ต้นวงษ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๒. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๐ นางสาวสุตศินี อ่อนสิงห์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๓. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๑ นายจิรัณวรรธน์ พละศักดิ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๔. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๒ เด็กหญิงศิริรัตน์ ชายแก้ว โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๕. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๓ เด็กชายเป้อนุชา ธูปกลาง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๖. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๔ เด็กชายอภิชาต บูรณะศรี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๗. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๕ เด็กชายยุทธการ ทองทับ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๘. อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๖ เด็กชายเอกรินทร์ สอนไธสง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๙
ในสังกัดวัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ สนร.คณะจังหวัดอุบลราชธานี
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลโรงเรียน/องค์กร
๑. อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๔ เด็กหญิงธนัสดา มั่นนิยม โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒. อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๕ เด็กชายสนอง แสงพุฒ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๓. อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๖ เด็กหญิงกนกพร วรรณษา โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๔. อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๗ เด็กหญิงนุสรา จันทมานิตย์ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๕. อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๘ เด็กหญิงจิราภรณ์ ขำทับ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๖. อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๙ เด็กหญิงวรรณพร ดีธงทอง โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๗. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๐ นางสาวนัทธมน ฟีสันเที๊ยะ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๘. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๑ เด็กหญิงกรรณ์ธิมา บุญเรือง โรงเรียนบ้านขุมคำ
๙. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๒ เด็กหญิงปาริชาติ สิงกล้า โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๐. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๓ เด็กหญิงปิยดา พันธชาติ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๑. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๔ เด็กหญิงเบญจวรรณ รัตนเมธานนท์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๒. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๕ นางสาวอัมรินทร์ ปาลา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๓. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๖ นางสาวพรทิพย์ บุญส่ง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๔. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๗ เด็กชายปิยวัฒน์ ขวัญหวัน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๕. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๘ นางสาวณัฐพร ดำบรรพ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๖. อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๙ เด็กชายสันติภาพ ขายม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๗. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๐ เด็กหญิงพัชริดา วงศ์ษาราช โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๘. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๑ นายรัตนะ บุญชิด โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๙. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๒ นางสาวยุวรัตน์ โพธิ์ศรีจันทร์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๐. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๓ เด็กหญิงปทุมทิพย์ สมาฤกษ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๑. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๔ เด็กชายณัฐยศ จันทร์ปลิว โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๒. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๕ เด็กชายกิติศักดิ์ นามวงศ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๓. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๖ เด็กหญิงขัตติยากร นธะสนธิ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๔. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๗ นางสาวปิ่นคำ สุขเสริม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๕. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๘ นางสาวกัญรินทร์ ปัดภัย โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๖. อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๙ เด็กชายพีรภัทร ต้นยวด โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๗. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๐ นางสาวพรมรินทร์ ยุตวัน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๘. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๑ เด็กหญิงนิภาภรณ์ โขงวงศ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๙. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๒ เด็กหญิงธนัญญา อเนกา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๐. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๓ เด็กหญิงธณษพร สีสะอาด โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๑. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๔ เด็กหญิงศิริวรรณ ลามาตย์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๒. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๕ นางสาววิจิตรตรา บุตรจันทร์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๓. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๖ เด็กหญิงรพีพรรณ ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๔. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๗ นางสาวปิยวรรณ นามบุตร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๕. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๘ เด็กหญิงอรอุมา คำเภา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๖. อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๙ เด็กหญิงอรัญญา คำเภา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๗. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๐ เด็กหญิงกมลพร คำสาหา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๘. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๑ เด็กหญิงวาสนา อ่อนกันหา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓๙. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๒ เด็กหญิงวัลยา ปาสา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๐. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๓ เด็กหญิงวาสนา วงศ์เวิน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๑. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๔ เด็กหญิงสุดารัตน์ แรกเรียง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๒. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๕ เด็กหญิงประภาพร ช้างสาร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๓. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๖ เด็กหญิงนันทิวา เสืออุ่น โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๔. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๗ นางสาวลัดดาวัลย์ กาละพันธ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๕. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๘ นางสาวจิราภา สอนสินธ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๖. อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๙ นางสาวอารยา โคตสมบัติ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๗. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๐ นางสาวสุภัชชา บ้งชมโพธิ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๘. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๑ นางสาวปิติยาภรณ์ หลอดลัด โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔๙. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๒ เด็กหญิงนิติพร ดวงมาลา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕๐. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๓ เด็กหญิงสบัยทิพย์ วิชาพูล โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕๑. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๔ นางสาววิลาวรรณ นามบุญมี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕๒. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๕ เด็กชายณัฐพล มาทฤทธิ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕๓. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๖ เด็กหญิงวลัยภรณ์ เบ้าคำ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕๔. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๗ เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะเนตร โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๕. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๘ เด็กชายพรหมมินทร์ หอมหลาย โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๖. อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๙ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โคตรสมบัติ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ


12345678910...ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>