รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
ในสังกัดวัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ สนร.คณะจังหวัดอุบลราชธานี
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลโรงเรียน/องค์กร
๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖ เด็กชายสิทธิพล เหลาผา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗ เด็กหญิงพลอย เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘ เด็กหญิงธิดารัตน์ หาญแจต โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙ เด็กหญิงอารีญา ศรีบุญ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐ เด็กหญิงวรรณาพร ป้อมสาหร่าย โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๖. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑ เด็กหญิงศศิวิมล สีจันแดง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๗. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒ เด็กหญิงลิลาวัลย์ แก่นสาร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๘. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓ เด็กหญิงวันมงคล ยุตวัน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๙. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔ นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์แรม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๐. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕ นางสาวสุภาภรณ์ จันทะสาร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖ นางสาวสุธิดา แพงจักร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๒. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗ นางสาวพรมรินทร์ ยุตวัน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๓. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘ นางสาวปิ่นคำ สุขเสริม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๔. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙ เด็กชายเอกลักษณ์ ยี่โถ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๕. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐ เด็กชายพงษ์พันธ์ สีสะอาด โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๖. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑ เด็กชายประสิทธิ์ จันทะนันต์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๗. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒ นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๘. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐ เด็กหญิงชฎาพร นาทันริ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๙. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑ เด็กหญิงจิดาภา จันทราภรณ์ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๐. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒ นางสาวภัทราวดี เครือสีดา โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓ นางวิภาดา สีหาบุตร โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๒. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔ เด็กชายกิตติชัย ดวงพุฒ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๓. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕ เด็กชายจักรกฤษ์ พรมสอน โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๔. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖ เด็กชายณัชพล คำพรม โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๕. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗ เด็กชายณัฐวุฒิ ภาษี โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๖. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘ เด็กชายชาญวิทย์ ดวงบุตร โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๗. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙ เด็กชายศุภกร บุญเติม โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๘. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐ เด็กชายเอกราช แก้วเนตร โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๙. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑ เด็กชายธรรมรัตน์ สายรัตน์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๐. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒ เด็กชายณัฐพล คล่องแคล่ว โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓ เด็กหญิงกัณญากรณ์ โชติพันธ์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๒. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔ เด็กหญิงขวัญตา วรพันธ์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๓. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕ เด็กหญิงเพียงเดือน พิมกันต์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๔. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖ เด็กหญิงพริมา จารแก่น โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๕. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗ เด็กหญิงยุพาพิน หอมผกา โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๖. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘ เด็กหญิงวิลาวรรณ มณีสุทธิ์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๗. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙ เด็กหญิงธัญลักษณ์ กาญจนะชาติ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๘. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐ เด็กชายธนกฤต สมตัว โรงเรียนบ้านขุมคำ
๓๙. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑ เด็กชายเกรียงไกร มงคลเลิศ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๔๐. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒ เด็กชายกฤษณะ คนเที่ยง โรงเรียนบ้านขุมคำ
๔๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓ เด็กชายธรรมรัตน์ ขันธ์สิงห์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๔๒. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔ เด็กชายนันทะกอน บุญเติม โรงเรียนบ้านขุมคำ
๔๓. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕ เด็กหญิงนิภาพร ทิณะเสวก โรงเรียนบ้านขุมคำ
๔๔. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖ เด็กหญิงนรีรักษ์ ดวงบุตร โรงเรียนบ้านขุมคำ
๔๕. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗ เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงลับ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๔๖. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘ เด็กชายพงศกร พิมพ์บุตร โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๗. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙ เด็กชายวัชรกร บัวกอ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๘. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐ เด็กชายสุรพัศ มังคละพลัง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๙. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑ เด็กหญิงพรรณพษา วิชาพูล โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๐. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒ เด็กหญิงชณัญธิดา จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓ เด็กหญิงวิลัยพร จันทพันธ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๒. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดำบรรณ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๓. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕ เด็กชายชลแสน แก่นสา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๔. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖ เด็กชายดนัย ทองลิ้มสุด โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๕. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗ เด็กชายวัชรินธร ทองแก้ว โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๖. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘ เด็กหญิงไพลิน ทานาฤทัย โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๗. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙ เด็กหญิงกนกอร เพชราเวช โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๘. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐ เด็กหญิงจริยาวดี สีสุวะ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๕๙. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑ เด็กชายธีรกุล ขานสันเทียะ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๐. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒ เด็กหญิงจิราภรณ์ ปาสา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓ เด็กหญิงปสุกานต์ พรหมกสิกร โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๒. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔ เด็กหญิงนันทิศา ทนไทย โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๓. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕ เด็กหญิงณัฐชญา บุญประจำ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๔. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖ เด็กหญิงจันทร์หอม ทองผา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๕. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗ เด็กหญิงนันติยา เจริญท้าว โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๖. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘ เด็กหญิงสิริยากร เท่าบุรี โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๗. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙ เด็กชายธนาธิป อเนกา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๘. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐ เด็กชายสราวุธ บุตรจันทร์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๖๙. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑ เด็กชายวรากร พันธ์แสน โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๗๐. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒ เด็กหญิงอลิศรา พึ่งนา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๗๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓ เด็กหญิงกนกรดา คณากันต์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๗๒. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔ นางสาวดลหทัย จำปาโท โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๗๓. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕ นายรัตกุล กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๗๔. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖ นางสาวรัตติกาล โชติพันธ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๗๕. อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗ นางสาวเครือวัลย์ หอมหวล โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐
ในสังกัดวัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ สนร.คณะจังหวัดอุบลราชธานี
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลโรงเรียน/องค์กร
๑. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๗ เด็กชายวุฒิชัย ใหญ่ผา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชื้อจำพร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๓. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๙ เด็กชายทินภัทร ทุราช โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๔. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๐ เด็กหญิงพัชรี บัวศรี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๑ เด็กชายภาสกร ทองโบราณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๖. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๒ เด็กหญิงปณิสรา นิมาร โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๗. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๓ นางสาวชมาภรณ์ สืบอ้วน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๘. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๔ นายสุนทร กมุทรัตน์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๙. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๕ นายธีรพงษ์ พูลทอง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๐. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๖ นางบุษบา บำรุงศิลป์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๑. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๗ นายพรหมพชร เกตดี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๒. อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๙ เด็กหญิงสุกัญญา ดีพรหม โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๓. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๐ เด็กชายนัฐพล โสภาสิน โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๔. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๑ นายนันทพัทธ์ แดงน้อย โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๕. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๒ นายวุฒิชัย นามแก้ว โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๖. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๓ นายกอร์ปพงษ์ เอื้อทาน โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๗. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๔ นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วประกอบ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๘. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๕ นางสาวชมสิริ ริ้วทอง โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๑๙. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๖ นางปานกนก สาริบูรณ์ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๐. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๗ นางมณี จันทวงษ์ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๑. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๘ นายวันชัย ชาวเมืองโมง โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๒. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๙ นางสาวศิริพร งอมสงัด โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒๓. อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๐ นางสมคิด สืบสนุก โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐
ในสังกัดวัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ สนร.คณะจังหวัดอุบลราชธานี
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลโรงเรียน/องค์กร
๑. อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๖ นางสาวธัญลักษณ์ สืบศรี โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๒. อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๗ นายสุขสันต์ พวงทอง โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
๓. อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๘ เด็กชายณัชพล สิทธิมัง โรงเรียนบ้านขุมคำ
๔. อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๙ เด็กหญิงณัฐณิชา วายะลุน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๕. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๐ เด็กหญิงประภัสสร คำเภา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๖. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๑ เด็กชายยุทธการ ทองทับ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๗. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๒ เด็กหญิงอรัญญา ดำบรรณ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๘. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๓ เด็กชายศราวุฒิ คำอ่อน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๙. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๔ นางสาวกมลฤดี ปักกาสัง โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๐. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๕ นางสาววิลาพร ยุตวัน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๑. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๖ นางสาวศิริรัตน์ อุปเสน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๒. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๗ นายอภิชาต บูรณะศรี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๓. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๘ นางสาวพรวดี สืบก่ำ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๔. อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๙ นางสาวทิพย์ตะวัน วารินทร์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๕. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๐ นางสาวสุทธิดา อ่อนตาม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๖. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๑ นางสาววิไลวรรณ เสนาใหญ่ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๗. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๒ นางสาวสุพัตรา อัปกาญจน์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๘. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๓ นางสาวจุไรรัตน์ วงค์ขัน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๑๙. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๔ นางสาวนภาลัย ปัดธรรมมา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๐. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๕ นางสาวศิริกานดา แก่นพันธ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๑. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๖ นางสาวกัญรินทร์ ปัตภัย โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๒. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๗ นางสาวธิดารัตน์ หาโค้น โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๓. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๘ นางสาวศจีรัตน์ มีพิมพ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๔. อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๙ นางสาวน้ำทิพย์ โคตสมบัติ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๕. อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๐ เด็กหญิงวรรณิษา แสงพระจันทร์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๖. อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๑ นางสาวสุตศิณี อ่อนสิงห์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๗. อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๒ นางสาวกฤษณา ต้นวงษ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๘. อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๓ นายจิรัณวรรธน์ พละศักดิ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
๒๙. อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๔ เด็กหญิงนิศาชล ทางชอบ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๐. อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๕ เด็กหญิงธฤตสุตา ปัญญายงค์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๑. อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๖ เด็กหญิงลัดดา ศุภลักษณ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ


12345678910...ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>