รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในวัดพิชโสภาราม พ.ศ. ๒๕๕๙
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๘ สามเณรพุดสวาท สิงสติ
๒. อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๙ สามเณรแสงดาว โพธิราช
๓. อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๐ สามเณรทองจันทร์ สิงห์เจริญ
๔. อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๑ สามเณรคม สายแก้ว
๕. อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๒ สามเณรอภิภวัส อินทร์ชาติ
๖. อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๓ สามเณรสินทวี ทองทับ
๗. อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๔ สามเณรสุนัน มหาธิราช

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นโท ในวัดพิชโสภาราม พ.ศ. ๒๕๕๙
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๕ พระณรงค์สิทธิ์ กิตฺติสาโร โสมเกษตรินทร์
๒. อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๖ พระเทวฤทธิ์ ญาณสุทฺโธ แฝงโม้
๓. อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๗ พระศุภวัฒน์ สุจิณฺโณ อนันต์
๔. อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๘ พระผดุงศักดิ์ จกฺกวีโร จักรภพเมฆินทร์
๕. อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๙ พระทรงพล ฐานวโร หารสาร
๖. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๐ พระณัฐกาญจน์ สุรเตโช วามนตรี
๗. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๑ สามเณรบุญชู หอยสังข์
๘. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๒ สามเณรระพีพัฒน์ ประสานสิน
๙. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๓ สามเณรศักดิ์ชัย บุญชู
๑๐. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๔ สามเณรอาทิตย์ ยงเพชร
๑๑. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๕ สามเณรพยัตวาทิน สุดดี
๑๒. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๖ สามเณรวีระชัย รัตโน
๑๓. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๗ สามเณรรัฐภูมิ กุลสิงห์
๑๔. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๘ สามเณรธีรภัทร แสนบรรดิษฐ์
๑๕. อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๙ สามเณรจตุพล แก่นนาคำ
๑๖. อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๐ สามเณรใหม่ วรสาร

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในวัดพิชโสภาราม พ.ศ. ๒๕๕๙
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๕ พระอัครเดช ธมฺมโชโต กุลภักดิ์
๒. อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๖ พระธรรมรัตน์ วรชโย พรชัยกุลวัฒนา
๓. อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๗ พระสมยศ ยสวโร จันทะงอน
๔. อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๘ พระทวีชัย ฉนฺทธมฺโม บุญสังข์
๕. อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๙ พระสุรศักดิ์ ปสนฺนจิตฺโต เที่ยงกระโทก
๖. อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๐ พระอนันท์ กิตฺติปญฺโญ นนทการ
๗. อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๑ พระชิฐานุพงศ์ สุนฺทโร สุนทรสิงห์
๘. อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๒ สามเณรพรชัย ผารัต
๙. อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๓ สามเณรยุทธชัย ใจยาว
๑๐. อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๔ สามเณรวรวุธ มีคำ
๑๑. อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๕ สามเณรทินกร อภิรัตน์มนตรี


12345678910...ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>