รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในวัดพิชโสภาราม พ.ศ. ๒๕๖๐
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๒ พระกฤษณพงษ์ กตปุญฺโญ บุญชู
๒. อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๓ พระไสว อนุตฺตโร ชนะเทพ
๓. อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๔ พระฤทธิเดช อุตฺตโม ธรรมวงค์ศา
๔. อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๕ พระนิทัศน์ ฐิตจิตฺโต ไชยสงคราม
๕. อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๖ พระวีระภาส เขมวีโร ศรีระดา
๖. อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๗ พระวิชัย ธีรปญฺโญ มาฆะวงค์
๗. อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๘ พระสุระพงษ์ สุนฺทโร ไชยนิตย์
๘. อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๙ พระชาลี สุรชโย สุขหอม
๙. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๐ พระคณัสนันท์ ชยานนฺโท ทองเป๊ะ
๑๐. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๑ พระวิทวัฒน์ โกวิโท ภูสำรอง
๑๑. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๒ สามเณรเอกสุวันนา วิไลวัน
๑๒. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๓ สามเณรกชกร โพธิจักร
๑๓. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๔ สามเณรอนุรักษ์ รักษาสัตย์
๑๔. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๕ สามเณรต่อศักดิ์ ทองยิ้ม
๑๕. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๖ สามเณรบัณฑิต ศรีมณี
๑๖. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๗ สามเณรคอนสวรรค์ ไชยจิต
๑๗. อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๘ สามเณรสุรศักดิ์ สุ่มมาตร์

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นโท ในวัดพิชโสภาราม พ.ศ. ๒๕๖๐
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๔ พระทศพล สจฺจวิริโย เพียรแท้
๒. อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๕ พระวินัย ฉนฺทโก นุชศรี
๓. อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๖ พระพุดสวาด ฐานกโร สิงสติ
๔. อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๗ สามเณรแสงดาว โพธิราช
๕. อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๘ สามเณรเจตดิลก ศรีสันต์
๖. อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๙ สามเณรสุพรรณธนา จันทร์หวาน

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในวัดพิชโสภาราม พ.ศ. ๒๕๖๐
........................................

ที่เลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุล
๑. อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๖ พระสิริธรรม ฐิตสีโล บุดดาลี
๒. อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๗ พระณรงสิทธิ์ กิตฺติสาโร โสมเกษตรสรินทร์
๓. อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๘ พระอมรเทพ อมรธมฺโม มุกดา
๔. อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๙ พระเทวฤทธิ์ ญาณสุทฺโธ แฝงโม้
๕. อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๐ พระศุภวัฒน์ สุจิณฺโณ อนันต์
๖. อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๑ พระผดุงศักดิ์ จกฺกวีโร จักรภพเมฆินทร์
๗. อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๒ สามเณรรพีพัฒน์ ประสานสิน
๘. อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๓ สามเณรศักดิ์ชัย บุญชู
๙. อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๔ สามเณรสายฝน กรองแก้ว
๑๐. อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๕ สามเณรขันติศักดิ์ แก้วมณีวงค์
๑๑. อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๖ สามเณรวีระชัย รัตโน
๑๒. อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๗ สามเณรพยัตวาทิน สุดดี


12345678910...ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>