รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
........................................
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พ.ศ.๒๕๔๒ แม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับประกาศนียบัตร พัดและโล่สำนักเรียนดีเด่น ที่มีผู้สอบได้มากที่สุด อันดับที่ ๔ ในเขตคณะสงฆ์หนตะวันออก จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับโล่เกียรติยศสำนักเรียนดีเด่น ที่มีผู้สอบได้มากที่สุด อันดับที่ ๑ ในเขตคณะสงฆ์หนตะวันออก จากวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี