ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาพระปริยัติธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
........................................
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิชโสภาราม เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก แผนกบาลี ตั้งแต่บาลีไวยากรณ์ จนถึงชั้นประโยค ป.ธ.๗ และทำพิธีเปิดการเรียนการสอนในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑ และวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๖ ของทุกปี
๒. พระภิกษุที่ต้องการเข้าพักภายในวัดพิชโสภาราม ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส หรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย โดยมีใบรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดอยู่เดิมมาแสดง ส่วนที่เป็นสามเณร ให้ติดต่อกับอาจารย์ใหญ่หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน โดยจะต้องมีใบรับรองจากเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดอยู่ หรือผู้ปกครองจะต้องนำมาฝากด้วยตนเอง
๓. นักเรียนที่ต้องการศึกษาในแผนกบาลีทุกรูป ต้องเรียนแผนกบาลีและนักธรรมควบคู่กันไปด้วย จนกว่าจะจบนักธรรมชั้นเอก (ไม่อนุญาตให้เรียนเฉพาะแผนกบาลีอย่างเดียว)
๔. ก่อนถึงวันทำพิธีเปิดการเรียนประมาณ ๑ เดือน ผู้ที่เรียนนักธรรมหรือบาลีทุกชั้น จะต้องท่องแบบให้ได้อย่างน้อย ๑ เล่ม
๕. นักเรียนที่เข้าอยู่สังกัดวัดพิชโสภาราม ต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ทั้งต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัดโดยมีกิจวัตร ดังนี้.-
๑) ออกบิณฑบาตร่วมกัน ในเวลาเช้าเมื่อได้อรุณ
๒) ฉันภัตตาหารเช้า-เพลพร้อมกัน ที่โรงฉันศาลาการเปรียญ
๓) ทำวัตรเช้า-เย็น ที่ศาลาการเปรียญ เวลา ๐๔.๓๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.
๔) ศึกษาพระปริยัติธรรมเข้าเรียนในห้องเรียน ภาคเช้า ๐๘.๐๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น.
๖. วันพระและวันสำคัญทางศาสนา พระภิกษุ-สามเณรต้องขึ้นศาลาการเปรียญ เพื่อร่วมประกอบพิธีพระภิกษุ ลงฟังสวดพระปาฏิโมกข์ สามเณร ร่วมกันสมาทานศีล ๑๐
๗. กรณีผู้ที่ต้องการส่งบุตรหลานที่ยังไม่ได้บวช เข้ามาเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม บิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อขอบวชได้ที่วัด โดยทางวัดจะเป็นเจ้าภาพบวชให้ และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทันที
๘. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิชโสภาราม มีสิทธิ์ในการได้รับทุนการศึกษา และรับอนุเคราะห์สวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้ตามสมควร และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับสมณสารูป สามารถเบิกใช้ได้จากเจ้าหน้าที่คลังสงฆ์ของทางวัด
๙. ในการศึกษาพระปริยัติธรรม นักเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าประกันหนังสือเรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด และจะคืนเงินให้เมื่อจบภาคเรียน ส่วนอุปกรณ์การเรียนอย่างอื่น ทางโรงเรียนจะจัดหาให้ตามสมควร